INSPIRATION

 
 
 
 
 
 
 Dalí / Picasso / Klimt / Dix / Dégas / Marc / Monet / Matisse / Manet
(collage created by me using pictures of "streetfsn" and some paintings)


Vaig escoltar a algú dir que la inspiració ve de sobte com una espècie de focs artificials, però, cada vegada més, m'adone de lo errònia que és aquesta afirmació. Si l'artista és qui  la sensibilitat per observar la natura en la seua forma més subtil i essencial llavors és ell el que es crea en la seua pròpia tècnica per reproduir la sensació que ell va absorbir connectant creativitat, observació i pròpies impressions.
I el més irònic en aquest món: quants perden els valors essencials quan diuen que la moda no és art?.
Bah.One day I heard someone say that inspiration comes suddenly as a sort of fireworks but it is, though, a bad statement. If the artist is the person who has the sensitivity to observe nature at its most subtle and essential way, then he is establishing its own technique to reproduce the feeling that he absorbed connecting creativity, observation and own impressions.
And the most ironic thing in this world: how many people lose their essential values ​​when they say that fashion is not art?.Bah.

Popular Posts