THE UTOPIAN ARCHITECTURE


Feia temps que em reservava un post a un dels meus arquitectes preferits: Le Corbusier. Ell va ser l'encarregat de construir la Unité d'Habitation a Marsella, la qual vaig tenir el plaer de visitar fa tres anys. 
 Projectat entre 1943-1952, es considera un edifici col·lectiu i autònom. Té capacitat per a 1600 persones, a través de 337 vivendes, de les quals existeixen 23 variants tipològiques (des de la vivenda mínima fins la cèl·lula amb capacitad per a famílies amb 8 fills). Dins l'edifici s'ha disposat un autèntic carrer comercial situat a 25 m de altura, que exteriorment es tradueix per una serie de làmines de cement que marquen un ritme contrastant amb la resta de la façana.  L'edifici també conté un restaurant, sala de reunions i, en el terrat, gimnàs, solarium, guarderia, teatre a l' aire lliure i piscina. Una projecte utòpic i genial en tot el seu conjunt.
En les seues pròpies paraules:
He decidit crear bellesa per contrast. Trobaré el seu complement i establiré un joc entre la cruesa i la delicadesa, entre la pal·lidesa i l'intensitat, entre la precisió i l'accident. Faré a la gent pensar i reflexionar, aquesta és la raó de la policromia  violenta, clamorosa i triomfant de les façanes."Time ago I thought to make a post about one of my favorite architects: Le Corbusier. He was the responsible to build the Unité d'Habitation in Marseille, which I had the pleasure to visit three years ago.
Designed between 1943-1952, is considered a collective and autonomous building. It has capacity for 1600 people, in 337 housing of which there are 23 typological variations.
Inside the building there is an authentic business street located at 25 meters height, that  outside is a  sequence of layers of cement which make contrasting rhythm with the rest of the facade.The building also contains a restaurant, meeting room and in the terrace roof, gym, solarium, nursery, outdoors theatre and swimming pool. A utopian and brilliant project as a whole.
In his own words:
"I have decided to make beauty by contrast. I will find its complement and establish a play between crudity and finesse, between the dull and the intense, between precision and accident. I will make people think and reflect, this is the reason for the violent, clamorous, triumphant polychromy of the facades."

Popular Posts